slideshow 1

דפי פרשת השבוע "ויהי מקץ שנתיים"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "מקץ"

הנושאים המדוברים:

1. "ויקרא את יוסף וירִצִהו מן הבור ". השכינה קראה ליוסף לצאת לחירות.
2. "וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף". העבירות של האדם, משרות עליו פחד.
3. "כי לא יוכלון המצרים, לאכול את העברים לחם". לחם של רע עין.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וישב יעקב"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וישב"

הנושאים המדוברים:

1. "וישב יעקב בארץ מגורי אביו". על היצר הטוב והיצר הרע.
2. "וישראל אהב את יוסף מכל בניו". קשה כשאול קנאה.
3. "ויהי ה את יוסף ויהי איש מצליח". הרשעים מתברכים בזכות הצדיקים.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וישלח"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וישלח"

הנושאים המדוברים:

1. "ויאמר שלחני כי עלה השחר". על היציאה מהגלות.
2. "וישא עיניו וירא את הנשים ואת הילדים". רחל/השכינה מכסה על בניה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויצא יעקב"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויצא"

הנושאים המדוברים:

1. "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". מקורות מים, מעין ובאר, כסימן למציאת בת זוג.
2. "סולם מוצב ארצה... מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" סולם מוצב לעלות ולהשיג סודות התורה
3. "ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה". מה זה תרפים?.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "תולדות"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "תולדות"

הנושאים המדוברים:

1. "ויהי רעב בארץ... וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה". הוי'ה צדיק יבחן.
2. "וירח את "ריח בגדיו" ויברכהו. ויאמר ראה "ריח בני"..". מה מקור הריח, מהבגדים או מיעקב?.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "חיי שרה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "חיי שרה"

הנושאים המדוברים:

1. "ויהיו חיי שרה מאה שנה, ועשרים שנה ושבע שנים". בכל נשות העולם לא הייתה אשה, כמו שרה.
2. "מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים". מי שהוא קטן, הוא גדול.
3. "ואל הבקר רץ אברהם". על מערת המכפלה.
4. "ואברהם זקן בא בימים". ימי האדם, עולים לפני הקב'ה. יש להם נצחיות.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וירא"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וירא"

הנושאים המדוברים:

1. "יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם, והשענו תחת העץ". עץ הפלא של אברהם.
2. "ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא". הקב'ה שומר על אוהביו.
3. "והוי'ה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה". הנשמה מלמדת זכות.
4. "ואנכי לא אוכל להימלט ההרה". ביום טובה היה בטוב.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "לך לך"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "לך לך"

הנושאים המדוברים:

1. "ויאמר הוי'ה אל אברם לך לך מארצך". משנה מקום משנה מזל.
2. "ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה". ברכות לנשמת האדם.
3. "ויאמר הוי'ה אל אברם". הנשמה נקראת אב - רם.
4. "אל תירא אברם אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד". שכרו של לומד תורה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "נח"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "נח"

הנושאים המדוברים:

1. "ויאמר הוי'ה לנח, בא אתה וכל ביתך אל התיבה". מה ההבדל בין הוי'ה לאלוקים?
2. "קץ כל בשר בא לפני". מלאך המוות שעושה קץ לחיי האדם תובע דין.
3. "בא אתה וכל ביתך אל התיבה". למה צריך להסתתר?.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי לימוד פרשת השבוע "בראשית"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בראשית"

הנושאים המדוברים:

1. "ויברא אלוקים את האדם בצלמו". האדם נולד בצלם, ובצלם הולך כל ימי חייו.
2. "זה ספר תולדות אדם". האדם הראשון מקבל ספר ובו סודות החכמה העליונה.
3. "אז הוחל לקרוא בשם הוי'ה". "הוחל" לעשות את שם הוי'ה חולין.
4. "אמחה את האדם אשר עשיתי". הקב'ה מתרה בבני האדם.
בברכת לימוד פורה, שנה טובה, חג שמח ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer