slideshow 1

דפי פרשת השבוע "צו את אהרון"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "צו את אהרון"

הנושאים המדוברים:

1. "אדם כי יקריב מכם". חלק הסטרא אחרא בקׂרבן.
2. "אם עולה קורבנו מן הבקר". שלוש אפשרויות להקרבת קׂרבן עולה.
3. "ונרצה לו לכפר עליו". שלושה שותפים בהקרבת קׂרבן.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויקרא אל משה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויקרא אל משה"

הנושאים המדוברים:

1. "אשר פוּקד על פי משה". הברכה מצויה בדבר הסמוי מהעין.
2. "ויעשו את אבני השוהם ... פתוחי חותם על שמות בני ישראל". חושן ואפוד.
3. "ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד". עבודת המשכן היתה נשלמת מעצמה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויקהל - פקודי"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויקהל - פקודי"

הנושאים המדוברים:

1. "וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להוי'ה". על נשמה יתרה בשבת.
2. "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת". על פטירת האדם ודיני גיהינום.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "כי תשא"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "כי תשא"

הנושאים המדוברים:

1. "לך רד כי שחת עמך". הקב'ה לא רוצה שידברו סרה על ישראל.
2. "מחני נא מספרך אשר כתבת". שלושה גורמים רעה לעצמם.
3. "ובמה יוודע איפה.... הלא בלכתך עמנו" דרשו הוי'ה בהימצאו.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואתה תצוה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואתה תצוה"

הנושאים המדוברים:

1. "בבואם אל אוהל מועד, ירחצו מים ולא ימותו". על נטילת ידיים.
2. "ויזר על פני המים, וישק את בני ישראל". בחטא העגל, עלה אוקיינוס להציף את העולם.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויקחו לי תרומה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויקחו לי תרומה"

הנושאים המדוברים:

1. "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". לחזר אחרי יודעי דבר תורה.
2. "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". הזכות של עשרת הראשונים בבית הכנסת.
3. "מקשה תיעשה המנורה". השכינה לימדה את האומנים לבנות את המנורה.
4. "וראה ועשה כתבניתם אשר אתה מראה בהר". הראו למשה באש בצבעים שונים. לבנה, שחורה, אדומה וירוקה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואלה המשפטים"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואלה המשפטים"

הנושאים המדוברים:

1. "אם בגפו יבוא בגפו יצא". מעט על גלגולי נשמות.
2. "והיה כי יצעק אלי, ושמעתי כי חנון אני". תפילת העני נשמעת.
3. "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו" השפעת המאכל על צלם האדם.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - יתרו

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "יתרו"

הנושאים המדוברים:

1. "ומשה ניגש אל הערפל". משה עולה להר, ושם מתלבש בלבוש רוחני.
2. "ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אלי". על בריאת האדם בתחיית המתים.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "בשלח"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בשלח"

הנושאים המדוברים:

1. "וישב הים לפנות בוקר לאיתנו". אל תקרא, איתנו אלא תנאו. בבריאת העולם, הקב'ה התנה תנאים, עם כל נברא.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "בא אל פרעה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בא אל פרעה"

הנושאים המדוברים:

1. "וראה את הדם, על המשקוף ועל שתי המזוזות". לא מספיק במקום אחד?.
2. "קדש לי כל בכור פטר כל רחם". בכור בהמה ועם הארץ.
3. "ופרעה הקריב". "לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי". ביציאת מצריים השכינה נראתה כדוגמת סוסה נקבה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer