slideshow 1

דפי פרשת השבוע "ואתה תצוה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואתה תצוה"

הנושאים המדוברים:

1. "בבואם אל אוהל מועד, ירחצו מים ולא ימותו". על נטילת ידיים.
2. "ויזר על פני המים, וישק את בני ישראל". בחטא העגל, עלה אוקיינוס להציף את העולם.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויקחו לי תרומה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויקחו לי תרומה"

הנושאים המדוברים:

1. "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". לחזר אחרי יודעי דבר תורה.
2. "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". הזכות של עשרת הראשונים בבית הכנסת.
3. "מקשה תיעשה המנורה". השכינה לימדה את האומנים לבנות את המנורה.
4. "וראה ועשה כתבניתם אשר אתה מראה בהר". הראו למשה באש בצבעים שונים. לבנה, שחורה, אדומה וירוקה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואלה המשפטים"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואלה המשפטים"

הנושאים המדוברים:

1. "אם בגפו יבוא בגפו יצא". מעט על גלגולי נשמות.
2. "והיה כי יצעק אלי, ושמעתי כי חנון אני". תפילת העני נשמעת.
3. "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו" השפעת המאכל על צלם האדם.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - יתרו

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "יתרו"

הנושאים המדוברים:

1. "ומשה ניגש אל הערפל". משה עולה להר, ושם מתלבש בלבוש רוחני.
2. "ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אלי". על בריאת האדם בתחיית המתים.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "בשלח"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בשלח"

הנושאים המדוברים:

1. "וישב הים לפנות בוקר לאיתנו". אל תקרא, איתנו אלא תנאו. בבריאת העולם, הקב'ה התנה תנאים, עם כל נברא.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "בא אל פרעה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בא אל פרעה"

הנושאים המדוברים:

1. "וראה את הדם, על המשקוף ועל שתי המזוזות". לא מספיק במקום אחד?.
2. "קדש לי כל בכור פטר כל רחם". בכור בהמה ועם הארץ.
3. "ופרעה הקריב". "לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי". ביציאת מצריים השכינה נראתה כדוגמת סוסה נקבה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - וארא אל אברהם...

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וארא"

הנושאים המדוברים:

1. "למה הרעׂתה לעם הזה, למה זה שלחתני". משה ואליהו מתלוננים על הקב'ה: למה נתת רשות לרע לשלוט על ישראל.
2. "קח מטך ונטה ידך על מצריִם ...ויהיו לדם". מכת דם.
3. "ושרץ היאור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך". השכינה בוכה בקול על ישראל הנמצאים בגלות, ולכן הזמין למצרים צפרדעים, שקרקרו במעי המצרים.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואלה שמות"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואלה שמות"

הנושאים המדוברים:

1. "ואלה שמות... הבאים מצרימה .... איש וביתו באו". השכינה גלתה למצרים.
2. "... את יעקב איש וביתו באו". נבואת יחזקאל "ואני בתוך הגולה על נהר כבר".
3. "ויפן כה וכה וירא כי אין איש". האדם מתפלל לסיפוק צרכיו.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויחי יעקב"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויחי"

הנושאים המדוברים:

1. "ויקרבו ימי ישראל למות". רבי יהודה קרבו ימיו למות, ומקבל הארכת חיים.
2. "ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ...". תפיל היחיד אל מול תפילת הרבים.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויגש אליו יהודה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויגש"

הנושאים המדוברים:

1. "ויגש אליו יהודה ". כי הנה המלכים נועדו - יהודה ויוסף, מתנצחים זה עם זה.
2. "וירא את העגלות... ותחי רוח יעקב אביהם". על עגלה ערופה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer