slideshow 1

דפי פרשת השבוע - וארא אל אברהם...

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וארא"

הנושאים המדוברים:

1. "למה הרעׂתה לעם הזה, למה זה שלחתני". משה ואליהו מתלוננים על הקב'ה: למה נתת רשות לרע לשלוט על ישראל.
2. "קח מטך ונטה ידך על מצריִם ...ויהיו לדם". מכת דם.
3. "ושרץ היאור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך". השכינה בוכה בקול על ישראל הנמצאים בגלות, ולכן הזמין למצרים צפרדעים, שקרקרו במעי המצרים.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואלה שמות"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואלה שמות"

הנושאים המדוברים:

1. "ואלה שמות... הבאים מצרימה .... איש וביתו באו". השכינה גלתה למצרים.
2. "... את יעקב איש וביתו באו". נבואת יחזקאל "ואני בתוך הגולה על נהר כבר".
3. "ויפן כה וכה וירא כי אין איש". האדם מתפלל לסיפוק צרכיו.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויחי יעקב"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויחי"

הנושאים המדוברים:

1. "ויקרבו ימי ישראל למות". רבי יהודה קרבו ימיו למות, ומקבל הארכת חיים.
2. "ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ...". תפיל היחיד אל מול תפילת הרבים.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויגש אליו יהודה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויגש"

הנושאים המדוברים:

1. "ויגש אליו יהודה ". כי הנה המלכים נועדו - יהודה ויוסף, מתנצחים זה עם זה.
2. "וירא את העגלות... ותחי רוח יעקב אביהם". על עגלה ערופה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויהי מקץ שנתיים"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "מקץ"

הנושאים המדוברים:

1. "ויקרא את יוסף וירִצִהו מן הבור ". השכינה קראה ליוסף לצאת לחירות.
2. "וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף". העבירות של האדם, משרות עליו פחד.
3. "כי לא יוכלון המצרים, לאכול את העברים לחם". לחם של רע עין.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וישב יעקב"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וישב"

הנושאים המדוברים:

1. "וישב יעקב בארץ מגורי אביו". על היצר הטוב והיצר הרע.
2. "וישראל אהב את יוסף מכל בניו". קשה כשאול קנאה.
3. "ויהי ה את יוסף ויהי איש מצליח". הרשעים מתברכים בזכות הצדיקים.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וישלח"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וישלח"

הנושאים המדוברים:

1. "ויאמר שלחני כי עלה השחר". על היציאה מהגלות.
2. "וישא עיניו וירא את הנשים ואת הילדים". רחל/השכינה מכסה על בניה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויצא יעקב"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויצא"

הנושאים המדוברים:

1. "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". מקורות מים, מעין ובאר, כסימן למציאת בת זוג.
2. "סולם מוצב ארצה... מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" סולם מוצב לעלות ולהשיג סודות התורה
3. "ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה". מה זה תרפים?.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "תולדות"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "תולדות"

הנושאים המדוברים:

1. "ויהי רעב בארץ... וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה". הוי'ה צדיק יבחן.
2. "וירח את "ריח בגדיו" ויברכהו. ויאמר ראה "ריח בני"..". מה מקור הריח, מהבגדים או מיעקב?.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "חיי שרה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "חיי שרה"

הנושאים המדוברים:

1. "ויהיו חיי שרה מאה שנה, ועשרים שנה ושבע שנים". בכל נשות העולם לא הייתה אשה, כמו שרה.
2. "מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים". מי שהוא קטן, הוא גדול.
3. "ואל הבקר רץ אברהם". על מערת המכפלה.
4. "ואברהם זקן בא בימים". ימי האדם, עולים לפני הקב'ה. יש להם נצחיות.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer