slideshow 1

דפי פרשת השבוע "כי תשא את ראש בני ישראל"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "כי תשא את ראש בני ישראל"

הנושאים המדוברים:

1. "ויתנצלו בני ישראל את עדיים מהר חורב". לבושי העולם העליון.

2. "אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב". ומודה ועוזב, ירוחם.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי לימוד לפרשת "ואתה תצוה את בני ישראל"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואתה תצוה את בני ישראל"

הנושאים המדוברים:

1. "את הכבש האחד תעשה בבוקר". מסלול עליית התפילות והבקשות.

2. "הנה אנוכי שולח מלאך לפניך". משה משיב "אם אין פניך הולכים את תעלנו מזה".

3. "והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל". אבני החושן ואבני המקום.

4. "ועשית ציץ זהב טהור" הציץ שעל מצנפת הכהן.

5. "לך רד כי שחת עמך" על הגרים.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי לימוד לפרשת "ויקחו לי תרומה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויקחו לי תרומה"

הנושאים המדוברים:

1. "והיו הכרובים פורשי כנפיים למעלה". כרובים ממתכת, מזהב, מתנועעים לפי התנהגות העם, כאילו יש בהם רוח חיים.

2. "ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד". שולחנו של האדם.

3. "וירד משה אל העם ויאמר אליהם". לא כתוב בתורה, מה אמר להם!.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואלה המשפטים"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "ואלה המשפטים, אשר תשים לפניהם"

הנושאים המדוברים:

1. "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו". אכילת בשר עוף עם חלב, אסור או מותר?.

2. "ובכל אשר אמרתי לכם תשָמֵרו". השכינה שומרת על ישראל.

3. "ולא יראו פני ריקם". פרישת ידיים למעלה, אסור או מותר?.

4. "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". מדוע באתי ואין איש?.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - וישמע יתרו.

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "וישמע יתרו"

הנושאים המדוברים:

1. "ויקח שש מאות רכב בחור". למה לקח פרעה 600 רכב?.

2. "לא תעשה לך פסל וכל תמונה". אל תחדש חידושים בתורה, אם אין לך בסיס לכך.

3. "כי אני הוי'ה רופאך". רפואה מאת הוי'ה היא רפואה שלימה.

4. "ומשה עלה אל האלוקים". הבא להיטהר מסייעין אותו.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויהי בשלח פרעה את העם"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "ויהי בשלח פרעה"

הנושאים המדוברים:

1. "ואכלו אביוני עמך". כוחה של צדקה.

2. "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים". פותח את ידך ומשביע. בקשת מזונות.

3. "ויקח שש מאות רכב בחור". מן השמים נלחמו הכוכבים ממסילותם.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "בא אל פרעה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "בא אל פרעה"

הנושאים המדוברים:

1. "אשר פסח על בתי בני ישראל ....ואת בתינו הציל". מצוה לספר את הנס.

2. "ועצם לא תשברו בו". אתם לא תשברו, אולם הכלבים ישברו עצמות קרבן הפסח.

3. "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל". ההדגשה היא, על עם ישראל שאינם ערלים.

4. "קדש לי כל בכור...באדם ובבהמה לי הוא". עם הארץ משול לבהמה.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וארא"

פורומים: 

בס'ד

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב"

הנושאים המדוברים:

1. "ואמרת אל אהרון קח את מטך". מדוע נבחר מטה אהרון להיות לתנין?.

2. "ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך". קול ברמה נשמע...רחל מבכה על בניה.

3. "כי אני הכבדתי את לבו". אם הקב'ה הכביד את לב פרעה, מדוע הוא נענש?.

4. "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד הבוקר". מה הטעם?.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואלה שמות בני ישראל"

פורומים: 

בס'ד

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "ואלה שמות בני ישראל"

הנושאים המדוברים:

1. "למה הרעות לעם הזה". משה ואליהו אמרו דברים נגד הנהגת הקב'ה.

2. "ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל". מי הוא מלך מצרים, ומי הוא פרעה?.

3. "ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור". בת פרעה זו היא מידת הדין, היורדת לייסר את ישראל.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויחי יעקב"

פורומים: 

בס'ד

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "ויחי יעקב"

הנושאים המדוברים:

1. "ויקרבו ימי ישראל למות". ימי האדם יוצרים לבושים לעולם העליון.

2. "ושכבתי עם אבותי". יעקב בטוח שיזכה לשבת עם אבותיו.

3. "הנה אביך חולה". עד יעקב, אדם היה מת, בלי התראה, ללא מחלה.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer