slideshow 1

דפי לימוד שבת חג הפסח

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת חג הפסח.

הנושאים המדוברים:

1. "וספרתם לכם ...". ספירת העומר מטהרת את ישראל. המאמר כולל מעט מושגים מעולם הקבלה.
2. "וספרתם לכם ...שבע שבתות תמימות תהיינה". למה נזכר בתורה חמישים פעמים, יציאת מצרים.
3. "זאת תהיה תורת המצורע". וזרח השמש ובא השמש - על הנשמה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום. סעדיה לוי - אלישיב

סגולה נפלאה לקריאה בערב פסח - בשעות אחר הצהריים

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפים לקריאה בערב פסח. חובר על ידי רבי שמשון מאוסטרופולי.

מומלץ בחום.

בברכת חג שמח

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו"

הנושאים המדוברים:

1. "אשה כי תזריע וילדה זכר". על החלק הרוחני היורד בזמן העיבור.

2. "נגע צרעת כי תהיה באדם". אל תט ליבי לדבר רע.

3. "זאת תהיה תורת המצורע". לשון הרע היא חרב חדה.

4. "ביום טהרתו והובא אל הכהן". הנשמה לאחר היטהרות, מובאת לפני הקב'ה.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "אשה כי תזריע וילדה זכר"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "אשה כי תזריע".

הנושאים המדוברים:

1. "אדם כי יהיה בעור בשרו ....". ייסורים מאהבה.

2. "אשה כי תזריע וילדה זכר".

3. "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" על מילה וערלה.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויהי ביום השמיני"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויהי ביום השמיני".

הנושאים המדוברים:

1. "זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה". על אכילת בעלי חיים טהורים.

2. "ויאמר אל אהרון קח לך עגל בן בקר לחטאת". על הקרבנות.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "צו את אהרון"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "צו את אהרון"

הנושאים המדוברים:

1. "זאת התורה לעולה למנחה..ולזבח השלמים". מה ההבדל בין תורה לנביאים?.
2. "ויהי ביום השמיני". הקב'ה מטיב עם לומדי התורה.
3. "והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה". מדוע צריך אש דולקת כל הזמן?.
4. "זאת התורה". אליהו הנביא בא בשליחות הקב'ה לרבי שמעון, שישיב לשאלות הקב'ה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויקרא אל משה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויקרא אל משה"

הנושאים המדוברים:

1. "אשר נשיא יחטא". התורה לא כותבת "ואם נשיא יחטא". יש וודאות שהנשיא יחטא.

2. "או הודע אליו חטאתו אשר חטא". מי יודיע לאדם?. הדין המושתת עליו מודיעו.

3. "נפש כי תחטא". אל תתן את פיך, לחטיא את בשרך.

4. "מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תקחו את תרומתי". לחזר אחרי יודעי דבר תורה.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "אלה פקודי המשכן"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "אלה פקודי המשכן"

הנושאים המדוברים:

1. "כל נדיב לבו, יביאה את תרומת הוי'ה". האדם מושך את השכינה אליו.
2. "כל נדיב לבו". העני הוא דורון שנשלח לאדם מהקב'ה.
3. "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל". משה מפריד בין הערב רב, לישראל.
4. "ויעשו את אבני השוהם...מפותחות פתוחי חותם". על החושן והאפוד.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"

הנושאים המדוברים:

1. "ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם". מה בין משה לשאר בני העולם.

2. "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל". בעת לויה הילכו גברים ונשים יחד?.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "כי תשא את ראש בני ישראל"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "כי תשא את ראש בני ישראל"

הנושאים המדוברים:

1. "ויתנצלו בני ישראל את עדיים מהר חורב". לבושי העולם העליון.

2. "אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב". ומודה ועוזב, ירוחם.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer