slideshow 1

דפי פרשת השבוע "ויגש אליו יהודה"

פורומים: 

בס'ד
מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "ויגש אליו יהודה"

הנושאים המדוברים:

1. "ויוסף ישית ידו על עיניך". עצימת עיני הנפטר.
2. "ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך, ובנימין בכה על צואריו". יוסף בכה על חרבן בתי המקדש.
3. "ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך....כי תועבת מצרים כל רועה צאן". המצרים מכבדים רועי צאן?
4. "אנכי ארד עמך מצריימה ואנכי אעלך גם עלה". שתי הבטחות ליעקב.
בברכת לימוד פורה ושבת שלום.
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויהי מקץ שנתיים"

פורומים: 

בס'ד
מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "ויהי מקץ שנתיים"

הנושאים המדוברים:

1. "ויאמר יעקב לבניו למה תתראו". איך להתנהג בשעה קשה.
2. "אחרי הודיע אלוקים אותך כל זאת". יוסף פותר לפרעה, ודניאל פותר לנבוכדנצר.
3. "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". שנות הרעב באו לקיים הבטחה, "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".
4. "ותתפשהו בבגדו". על שמירת הברית.
בברכת חג אורים שמח, ושבת שלום.
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וישב יעקב"

פורומים: 

בס'ד
מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "וישב יעקב"

הנושאים המדוברים:

1. "לרעות את צאן אביהם בשכם". נקוד מעל אותיות בתורה.
2. "והבור ריק אין בו מים...למען הציל אותו מידם". ראובן מציע להשליך את יוסף לבור עם נחשים ועקרבים. איך יציל אותו מידם?
3. "הכר נא, הכתונת בנך היא אם לא". יעקב רימה את אביו ובניו מרמים אותו.
4. "שלחני כי עלה השחר". על השחר שיעלה לישראל, ביציאה מהגלות.
בברכת לימוד פורה ושבת שלום.
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וישלח"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "וישלח יעקב"

הנושאים המדוברים:

1. "באנו אל אחיך אל עשו". אשרי אדם מפחד תמיד.

2. "הצילני נא מיד אחי מיד עשו". בתפילה יש לפרט את הבקשות ולנמק.

3. "ויקרא שם המקום מחניים". המלאכים שיעקב שולח.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויצא יעקב"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "ויצא יעקב"

הנושאים המדוברים:

1. "וימצא דודאים בשדה". הדודאים פתחו את רחמה של רחל?.

2. "עם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה". קללת חכם מתקיימת.

3. "ואהבת את ה' אלוהיך". יש אהבה ויש אהבה, יש יראה ויש יראה.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "תולדות"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "תולדות"

הנושאים המדוברים:

1. "ואל הבקר רץ אברהם". עוד על מערת המכפלה.

2. "ואלה תולדות". האדם והעולם נבראו באותיות התורה. המקיים את הכתוב בתורה, מקיים את העולם.

3. "ויגדלו הנערים". קשר לאברהם הנמצא בספירת חסד הנקראת "גדולה".

4. "הנה נא זקנתי, לא ידעתי יום מותי". על הביטחון בהקב'ה.

5. "כי משחית הוי'ה את העיר". שם הוי'ה רחמים או דין?.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "חיי שרה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "חיי שרה"

הנושאים המדוברים:

1. "והוי'ה פקד את שרה". דמות הצדיק נחקקת בכסא הכבוד.

2. "ויתן לי את מערת המכפלה". על קנית המערה.

3. "ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות". מהן המתנות?.

4. "ואברהם זקן בא בימים" ימי האדם עולים לפני הקב'ה.

5. "כי משחית הוי'ה את העיר". שם הוי'ה רחמים או דין?.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וירא"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "וירא"

הנושאים המדוברים:

1. "ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". על הבל הפה.

2. "ויבוא אלוקים אל אבימלך בחלום הלילה". חטאי בני האדם פוגמים למעלה.

3. "והנה שלושה אנשים נצבים עליו". הנשמה בשעת הפטירה.

4. פטירתו של רבי אליעזר הגדול - רבי אליעזר בן הורקנוס.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "לך לך"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "לך לך"

הנושאים המדוברים:

1. "ויהי השמש לבוא". יום פטירת האדם.

2. "ואתה תבוא אל אבותיך בשלום". שבעה ימים הנפש הולכת מהבית לקבר וחזרה.

3. "כי לא שלם עון האמורי". "עשה ה' אשר זמם"

4. "לך לך מארצך וממולדתך". למה נאמר בלשון יחיד ולא ברבים?

5. "לא יירשך זה". אברם אינו מוליד. בתוספת האות ה'א, אברהם מוליד.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "נח"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "נח"

הנושאים המדוברים:

1. "והנה טוב מאוד". זה מלאך המוות.

2. "ומשה נגש אל הערפל". התלבשות הרוח והנשמה לאחר הפטירה בחלוקא דרבנן.

3. "ותשחת הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס". בתחילה חטאו בסתר ואחר כך בגלוי

4. "הוא היה גיבור ציד" על לבושי נמרוד.

5. "אז הוחל לקרוא בשם הוי'ה". אז הוחל לעבוד אלילים.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer