slideshow 1

דפי פרשת השבוע "ראה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "ראה"

הנושאים המדוברים:

1. "כי עם קדוש אתה לה' אלוהיך". מדוע מסתכלים בהבדלה על הצפרניים.

2. "וישמע ה' את קול דבריכם". בקשות יש לבטא במילים.

3. "בנים אתם לה' אלוהיכם" הקב'ה משתעשע בנשמות הצדיקים.

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "עקב"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "עקב"

הנושאים המדוברים:

1. "מה ה' אלוהיך דורש מעמך" עבדו את הוי'ה בשמחה.

2. "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם". השפע יורד תחילה לארץ ישראל.

3. "ואכלת ושבעת וברכת" למה צריך לברך? "מה יוצא לי מזה".

4. "וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך". ה' ישמור צאתך ובואך.

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואתחנן"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "ואתחנן"

הנושאים המדוברים:

1. על השמות הוי'ה ואלוקים.

2. "הוי'ה ישמר צאתך ובואך". על המזוזה.

3. על השם שד'י. על המזוזה.

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "דברים"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "דברים"

הנושאים המדוברים:

1. לקראת ט' באב. על שנאת חינם. קמצא ובר קמצא.

2. "ויתעבר ה' בי למענכם". על העיבור והגילגולים.

3. "אל תצר את מואב". הציווי למשה בלבד. דוד "סוגר חשבון" עם מואב.

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע מטות ומסעי

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "מטות ומסעי"

הנושאים המדוברים:

1. "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי הוי'ה". 42 מסעות שנסעו ישראל במדבר, על פי ה' לפי סדר אותיות השם הקדוש, הרמוז ב "אנא בכח".

2. "נאום שומע אמרי אל". המשפט של בלעם מדויק או לא?. מי הרג את בלעם המכשף הגדול.

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "פנחס"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "פנחס"

הנושאים המדוברים:

1. "אבינו מת במדבר". מה המיוחד הרי עוד אלפי אנשים מתו במדבר?.

2. "איכה תרעה איכה תרביץ". על גלות ראשונה וגלות שניה.

3. "עלה אל הר העברים". הר העברים וגאולת ישראל.

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - בלק

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "בלק"

הנושאים המדוברים:

1. "ומה אזעום לא זעם הוי'ה". בלעם לא מוצא שעה מתאימה לקלל את ישראל.

2. "עמי מה עשיתי לך". זכור את אשר מנעתי מבלעם לקלל אותך.

3. "ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם". בעתיד ישראל יעבדו לבעלים. מי הם קצה העם?.

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - חוקת

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "חוקת"

הנושאים המדוברים:

1. "גם צפור מצאה בית, דרור קן לה". ציפורים אלו הרוחות והנשמות בעולם העליון.

2. "בלק בן ציפור" היה מצאצאיו של יתרו, עזב את דרכם וחזר לעבודת אלילים.

3. "ויפתח הוי'ה את פי האתון". מה נלמד מדיבורי האתון?.

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע פרשת קורח

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "קורח"

הנושאים המדוברים:

1. "ותפתח הארץ את פיה" קיום התנאי מבריאת העולם.

2. "פי הארץ פי הבאר ופי האתון" נבראו בבריאת העולם בערב שבת בין השמשות. האם מאז פי האתון נשאר פתוח?

3. "קח את המחתה" איש חכם משכך את חמת המלך.

4. "אל אלוהי הרוחות לכל בשר" על הייבום.

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer