slideshow 1

דפי פרשת השבוע "בראשית"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "בראשית"

הנושאים המדוברים:

1. "ראה נתתי לפניך את החיים". למה נברא היצר הרע?.

2. "ויאמר אלוקים נעשה אדם". מי אמר למי? ארבעה יסודות באדם: אש רוח מים ועפר.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע וזאת הברכה - חול המועד סוכות

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת חול המועד סוכות ופרשת "וזאת הברכה"

הנושאים המדוברים:

1. "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן". ישראל מקבלים את התורה לאחר שהקב'ה הציע אותה לשאר העמים, וסרבו לקבל.

בברכת חתימה טובה, וחג שמח.

לימוד פורה שבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע האזינו

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "האזינו"

הנושאים המדוברים:

1. "אני ישנה וליבי ער". ישראל במדבר, ומשה.

2. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה". על כוחם של חכמי ישראל.

3. "ויקבור אותו בגי, בארץ מואב מול בית פעור" מתי יבוא המשיח?. שלושה סימנים למקום קבורת משה, האם מי מאתנו יודע היכן משה קבור?.

בברכת שנה טובה, חתימה טובה וחג שמח.

לימוד פורה שבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וילך" - שבת שובה ישראל

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "וילך - שבת שובה"

הנושאים המדוברים:

1. "ימצאהו בארץ מדבר". על החולים במחלות, והרופא החכם.

2. בקשה להתרת נדר של הקב'ה, להוציא את השכינה מהגלות. יש הנוהגים לומר זאת בבית הכנסת לאחר "כל נדרי".

בברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

לימוד פורה שבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "נצבים"

פורומים: 

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "נצבים"

הנושאים המדוברים:

1. "הקדיש". שובר מנעולים וחותמות.

2. בתורה רמוזים סודות נפלאים.

3. "הוי'ה הוא האלוקים".

4. "כנשר יעיר קנו". הנשר הרחמני מצד אחד, ועוף דורס מצד שני.

לימוד פורה ושבת שלום ושנה טובה.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "כי תבוא"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "כי תבוא"

הנושאים המדוברים:

1. "בארבעה פרקים בשנה האדם נידון". לראש השנה.

2. על שכר לימוד הזוהר.

3. "כי שם הוי'ה אקרא". קרוב ה' לכל קוראיו.

4. "לו חכמו ישכילו זאת". על השכינה הנקראת "זאת".

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "כי תצא"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "כי תצא"

הנושאים המדוברים:

1. "ויפן כה וכה וירא כי אין איש". האדם מתפלל לסיפוק צרכיו.

2. "הן קרבו ימיך למות". משה השמש ויהושע הלבנה.

3. "ואנכי אהיה עמך". נשמת משה מאירה בכל דור.

4. "לקוח את ספר התורה... והיה שם בך לעד". שלושה דברים מעידים בעצמם.

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "שופטים"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "שופטים"

הנושאים המדוברים:

1. "כי ימצא חלל... לא נודע מי הכהו". מה הטעם בעריפת העגלה, הרי החלל מת?.

2. "כפר לעמך ישראל". מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיק גמור יכול לעמוד.

3. "שום תשים עליך מלך". למה בחר הקב'ה בדוד?.

4. "כי תצור אל עיר .... לא תשחית את עצה". אזהרה למשחית לא לגעת בתלמיד חכם.

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ראה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשת "ראה"

הנושאים המדוברים:

1. "כי עם קדוש אתה לה' אלוהיך". מדוע מסתכלים בהבדלה על הצפרניים.

2. "וישמע ה' את קול דבריכם". בקשות יש לבטא במילים.

3. "בנים אתם לה' אלוהיכם" הקב'ה משתעשע בנשמות הצדיקים.

לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer