slideshow 1

דפי פרשת השבוע "וירא"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וירא"

הנושאים המדוברים:

1. "יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם, והשענו תחת העץ". עץ הפלא של אברהם.
2. "ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא". הקב'ה שומר על אוהביו.
3. "והוי'ה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה". הנשמה מלמדת זכות.
4. "ואנכי לא אוכל להימלט ההרה". ביום טובה היה בטוב.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "לך לך"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "לך לך"

הנושאים המדוברים:

1. "ויאמר הוי'ה אל אברם לך לך מארצך". משנה מקום משנה מזל.
2. "ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה". ברכות לנשמת האדם.
3. "ויאמר הוי'ה אל אברם". הנשמה נקראת אב - רם.
4. "אל תירא אברם אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד". שכרו של לומד תורה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "נח"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "נח"

הנושאים המדוברים:

1. "ויאמר הוי'ה לנח, בא אתה וכל ביתך אל התיבה". מה ההבדל בין הוי'ה לאלוקים?
2. "קץ כל בשר בא לפני". מלאך המוות שעושה קץ לחיי האדם תובע דין.
3. "בא אתה וכל ביתך אל התיבה". למה צריך להסתתר?.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי לימוד פרשת השבוע "בראשית"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בראשית"

הנושאים המדוברים:

1. "ויברא אלוקים את האדם בצלמו". האדם נולד בצלם, ובצלם הולך כל ימי חייו.
2. "זה ספר תולדות אדם". האדם הראשון מקבל ספר ובו סודות החכמה העליונה.
3. "אז הוחל לקרוא בשם הוי'ה". "הוחל" לעשות את שם הוי'ה חולין.
4. "אמחה את האדם אשר עשיתי". הקב'ה מתרה בבני האדם.
בברכת לימוד פורה, שנה טובה, חג שמח ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי לימוד, שבת חול המועד סוכות

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת חול המועד סוכות.

הנושאים המדוברים:

1. "ויקבור אותו בגיא, בארץ מואב, מול בית פעור". שלושה סימנים ניתנו למקום קבורת משה. האם מישהו יודע היכן הוא קבור?. מתי יבוא המשיח?.
2. "ה' מסיני בא, וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן". על קבלת התורה.
בברכת לימוד פורה, שנה טובה, חג שמח ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי לימוד, שבת חול המועד סוכות

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת חול המועד סוכות.

הנושאים המדוברים:

1. "ויקבור אותו בגיא, בארץ מואב, מול בית פעור". שלושה סימנים ניתנו למקום קבורת משה. האם מישהו יודע היכן הוא קבור?. מתי יבוא המשיח?.
2. "ה' מסיני בא, וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן". על קבלת התורה.
בברכת לימוד פורה, שנה טובה, חג שמח ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע פרשת האזינו - שבת שובה ישראל

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשיות "האזינו"

הנושאים המדוברים:

1. "ימצאהו בארץ מדבר. יסובבנהו יבוננהו, יצרנו כאישון עינו". הוראות ריפוי החולה לרופא הטוב.
2. "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף". הנשר בשירות שלמה המלך.
בברכת לימוד פורה, שנה טובה. כתיבה וחתימה טובה ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע ניצבים - וילך

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשיות "ניצבים - וילך"

הנושאים המדוברים:

1. "בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום". רבי שמעון מגלה סודות לפני מותו.
2. "כי את אשר ישנו פה... ואת אשר איננו פה עמנו היום". גופים רוחניים.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

"דפי פרשת השבוע "כי תבוא"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "כי תבוא"

הנושאים המדוברים:

1. "ולקח הכהן הטנא מידך". מי הוא הכהן?. על קריאת שמע על המיטה.
2. "ונצעק אל ה'...וישמע ה' את קולנו". תנאי לעלית התפילה.
3. "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך בשמחה ובטוב לבב". שערי דמעה לא ננעלו.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "כי תצא"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "כי תצא"

הנושאים המדוברים:

1. "כי תצא למלחמה". מי הם האוייב, ואשת יפת תאר? והקשר לחודש אלול.
2. "שלח תשלח את האם". מה קורה בעולם בעת שילוח האם מהקן?.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer