slideshow 1

דפי פרשת השבוע - כי תצא

פורומים: 

בס'ד לחברות ולחברים שלום.
מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "כי תצא"
הנושאים המדוברים:
1. מדוע אסור להלין את המת.
2. "שלח תשלח את האם". הטוב והרחמים יורדים לעולם, בשילוח הקן.
3. "אל תזכור לנו עוונות ראשונים". על מחילת עוונות.

בברכת שבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - שופטים

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.
מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "שופטים"
הנושאים המדוברים:
1. "על פי התורה אשר יורוך". מקור סמכות החכמים.
2. "על פי שני עדים" למה ולאן, נעלם העד?
3. "כי פשעי אני אדע וחטאתי לנגדי תמיד". על החרטה.

בברכת חודש טוב, ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - ראה

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.
מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "ראה".
הנושאים המדוברים:
1. "בשכבך תשמור עליך והקיצות והיא תשיחך". התורה שומרת על האדם.
2. מפני מה יורדת הנשמה למטה?
3. התורה מגלה את סודה לאוהבה.
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "עקב"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "עקב".

הנושאים המדוברים:

1. "והו'יה הולך לפניהם יומם בעמוד ענן".

2. "המוליכך במדבר הגדול והנורא".

3. "אל תפן אל קשי העם הזה". מי יאמר להקב'ה מה לעשות?

4. בן מציל את אביו מדיני גיהינום.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "עקב"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "עקב".

הנושאים המדוברים:

1. "והו'יה הולך לפניהם יומם בעמוד ענן".

2. "המוליכך במדבר הגדול והנורא".

3. "אל תפן אל קשי העם הזה". מי יאמר להקב'ה מה לעשות?

4. בן מציל את אביו מדיני גיהינום.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - ואתחנן

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.
מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "ואתחנן".
הנושאים המדוברים:
1. "הן עוד היום גדול" על זמן הגאולה.
2. "כל עצמותי תאמרנה" העצמות מדברות?
3. "ושננתם לבניך ודברת בם"
4. "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך"
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "דברים"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "דברים".

הנושאים המדוברים:

1. "וזכור את בוראך" לימי בין המיצרים.

2. "ובמדבר אשר ראית" מהו המדבר?

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשיות השבוע מטות - מסעי

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד פרשיות השבוע "מטות - מסעי".

הנושאים המדוברים:

1. הוראה מהקב'ה למשה "נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים" למה ניתנה ההוראה דווקא למשה?.

2. "יגדל נא "כח" אדנ'י".

3. טהרת הנשמה "אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר".

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - פנחס

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום. מצורפים בזה דפי לימוד לפרשת השבוע - פנחס.
הנושאים המדוברים:
1. פנחס השיב את חמתי? והרי כתוב "ויהיו המתים במגיפה"?
2. שמע בני מוסר אביך.
3 אבינו מת במדבר. מה המיוחד הרי אלפים מתו?
4. לבושים של העולם העליון.
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
סעדיה לוי אלישיב

החופש ליצור

פורומים: 

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer