slideshow 1

דפי פרשת השבוע "בלק"

פורומים: 

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "בלק".

הנושאים המדוברים:

1. "כה תברכו את בני ישראל". על ברכת כהנים.

2. השכינה נקראת "כה".

3. "שוב אל בלק ו"כה" תדבר. בלק ובלעם רוצים לעקור את השכינה.

 

 בברכת לימוד פורה ושבת שלום

 סעדיה לוי - אלישיב

דף פרשת השבוע "חוקת"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "חוקת".

הנושאים המדוברים.

1. חשיבות נטילת ידיים לאחר השכמת בוקר.

2. "והזה הטהור על הטמא" - נטילת ידיים.

3. "אדם כי ימות באוהל". הבדל בין מת יהודי למת של גוים.

4. פטירת אהרון הכהן. משה מפשיט את בגדיו, והקב'ה את נשמתו.

דפי פרשת השבוע - פרשת קורח

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "שלח לך".

הנושאים המדוברים.

1. "ויקח קורח - מה לקח?.

2. "קח את המחתה ושים קטורת".

3. "ויתן את הקטורת ויכפר על העם ...ותעצר המגיפה"

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "שלח לך"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "שלח לך".

הנושאים המדוברים.

1. "סיור מודרך" בגן עדן. על דור המדבר ואחרים.

2. "ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון". השכינה באה לקברי האבות.

3. המתים מגינים על החיים.

4. "אלה שמות האנשים אשר שלח משה" על יהושוע וכלב.

5. "לתור את הארץ" על לימוד תורה.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

הרשמה לקייטנת

פורומים: 

החלה ההרשמה ל "קייטנת הכפר אלישיב 2013 " לילדים העולים לכיתה א' עד העולים לכיתה ד'. ימים א-ה, מתאריך 1.7.13- 19.7.13.

בהנהלת רבקה חגבי מורה לחנ"ג והמדריכה עדן חגבי.

דפי פרשת השבוע פרשת "בהעלותך"

פורומים: 

בס"ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "בהעלותך". הנושאים המדוברים.

1. "ומבן חמישים שנה ישוב מצבא העבודה". קולו של שליח הצִבור.

2. "איש איש... או בדרך רחוקה". מהי דרך רחוקה?

3. פסח שני - "קבלת קהל על ידי השכינה" עד כ'א באייר.

4. בסיפורי התורה טמונים סודות, ולא "סיפורים בעלמא".

5. אסור לאדם לקלל את עצמו.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "נשא".

פורומים: 

 בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "נשא".

הנושאים המדוברים.

1. על מעלת התשובה.

2. "איש איש כי תשטה אשתו" – איך הכהן בודק את האשה?.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "במדבר"

פורומים: 

בס'ד    לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד פרשת השבוע "במדבר".

הנושאים המדוברים: 1. שבחי הרשב"י  - רבי שמעון ובנו מסתתרים במערה, אליהו הנביא בא ומלמד אותם סתרי תורה + מחיצת אש מפרידה בין הלומדים  עם רבי שמעון לאחרים.

2. חשיבות הלימוד בערב שבועות.

3. תיאור התגלות "מגיד" ללומדים בערב שבועות בסלוניקי לפני כ - 500 שנה.

4. מפקד בני ישראל במדבר. מה מוסיף האם לא מסוכן?

                                                             בברכת לימוד פורה שבת שלום וחג שמח

דפי פרשת השבוע בהר בחוקותי

פורומים: 
בס'ד
 
לחברות ולחברים שלום.
מצורפים בזה דפי לימוד  לשבת פרשיות בהר - בחוקותי.
הנושאים המדוברים:
1. "וכי ימוך אחיך.. והחזקת בו" על הצדקה.
2. "ושכבתם ואין מחריד". מה לעשות לפני השינה?.
3. "ואם בחוקתי תמאסו" "מוסר ה' בני אל תמאס". 
 
 
בברכת לימוד פורה  ושבת שלום, 
 
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - אמור

פורומים: 

בס'ד 

לחברות ולחברים שלום 

מצורפים בזה דפי לימוד לפרשת "אמור" הנושאים המדוברים:

1. "ובת איש כהן כי תחל לזנות" מי היא?

2. "ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" למה?

3. "בן האשה הישראלית ובן איש מצרי" 

4. "איש איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו"  

בברכת לימוד פורה ושבת שלום 

סעדיה לוי -  אלישיב 

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer