slideshow 1

דפי פרשת השבוע "שופטים"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "שופטים"

הנושאים המדוברים:

1. "ודורש אל המתים" הוצאת ספר תורה בעת צרה לבית הקברות.
2. "שום תשים עליך מלך". דוד המלך קיבל את שנות חייו גם מהאבות.
3. "כי תעשה הישר בעיני הוי'ה". כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ראה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ראה"

הנושאים המדוברים:

1. "שור,שה כשבים ושה עזים" הקשר בין האדם לבהמות הטהורות.
2. "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". לימוד התורה מגן על האדם.
3. "אל תשחת עמך ונחלתך". הצדיק מבקש רחמים על העולם.
4. "לא תוסף עליו, ולא תגרע ממנו". התורה מגלה סודותיה לאוהב אותה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום!
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "עקב"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "עקב"

הנושאים המדוברים:

1. "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם" השפע יורד תחילה לארץ ישראל.
2. "ואכלת ושבעת וברכת". כוונות הברכה.
3. "אל תשחת עמך ונחלתך". הצדיק מבקש רחמים על העולם.
4. "מה הוי'ה שואל מעמך, כי אם ליראה". עבדו את הוי'ה בשמחה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואתחנן"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואתחנן"

הנושאים המדוברים:

1. "ואתחנן אל הוי'ה בעת ההיא לאמר" בידך אפקיד רוחי.
2. "וישמע הוי'ה את קול דבריכם". בקשות צריך לבטא במילים.
3. "ואתחנן אל הוי'ה בעת ההיא לאמר". כוחה של תפילה.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "דברים"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "דברים"

הנושאים המדוברים:

1. לקראת תשעה באב.
2. "נחש שרף ועקרב וצמאון...". מה מסמלים דברים אלה?.
3. "אל תצר את מואב, ואל תתגר בם מלחמה". יחס שונה למואב, מאשר למדין.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשיות השבוע מטות - מסעי

פורומים: 

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשיות "מטות- מסעי"

הנושאים המדוברים:

1. "כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש". טהרת הנשמה בעודה בגוף.
2. "נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים". זקני מדין רוצים להכשיל את משה.
3. "ובאלוהיהם עשה ה' שפטים". יפקוד ה' על צבא המרום, במרום.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "פנחס"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "פנחס"

הנושאים המדוברים:

1. "את קרבני לחמי". החפץ לה' בעולות וזבחים כשמוע בקול ה'.
2. "השיב את חמתי מעל בני ישראל". מי שזוכה להתחזק, החיצוניים רודפים אחריו להכשילו.
3. "הנני נותן לו את בריתי שלום". לבושים לעולם העליון.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "בלק"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בלק"

הנושאים המדוברים:

1. "ומה אזעום לא זעם אל". הקדוש ברוך הוא, שומר על ישראל.
2. "מן ארם ינחני בלק...מהררי קדם". הנפילים עז'א ועז'אל.
3. "אשר מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים". בלעם מקבל עזרה מ- עז'א ועז'אל.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "חוקת"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "חוקת"

הנושאים המדוברים:

1. "אז ישיר ישראל ..עלי באר ענו לה". שירת הבאר.
2. "ולקח אזוב וטבל במים איש טהור". כוחם של העשבים.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "קורח"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "קורח"

הנושאים המדוברים:

1. "ויתן את הקטורת ויכפר על העם". קטורת עוצרת מגיפה.
2. "כל חרם בישראל לך(לכהן) יהיה". למה?.
3. "ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד". הלוי משלים את פגם העולם.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer