slideshow 1

דפי פרשת השבוע "שלח לך"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "שלח לך"

הנושאים המדוברים:

1. "ויעלו בנגב ויבוא עד חברון". השכינה באה לחברון.
2. "ויעלו בנגב". המתים יודעים בצער החיים.
3. "עלו זה בנגב ועליתם את ההר". לעלות ולתור את העולם העליון.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "בהעלותך"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בהעלותך"

הנושאים המדוברים:

1. "שטו העם ולקטו וטחנו ברחיים". המן מבחין בין בעלי אמונה לאחרים.
2. "ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו". בסיפורי התורה טמונים סודות.
בברכת לימוד פורה, חג שמח ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "נשא"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "נשא"

הנושאים המדוברים:

1. "איש איש כי תשטה אשתו". בדיקת אשה סוטה.
2. "ועבר עליו רוח קנאה". לימוד בספר הזוהר, מזכך את האדם.
3. "כה תברכו את בני ישראל" על ברכת כהנים ועל השכינה הנקראת "כה"
בברכת לימוד פורה, חג שמח ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "במדבר"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "במדבר"

הנושאים המדוברים:

1. "שאו את ראש כל עדת בני ישראל". מפקד בני ישראל - אסור או מותר?.
2. "והחונים לפני המשכן קדמה". לכל אחד יש מקום בגן עדן, לפי מעלתו.
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "בהר - בחוקותי"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בהר - בחוקותי"

הנושאים המדוברים:

1. "לא יחליפנו ולא ימיר אותו". השטן תובע את חלקו בעקידת יצחק.
2. "ונתתי שלום בארץ".
3. שבחי צדיקים. פרגוד של אש, מסביב לרבי שמעון בר יוחאי.
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "אמור אל הכהנים"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "אמור"

הנושאים המדוברים:

1. "בסוכות תשבו שבעת ימים". על האושפזין בחג הסוכות.
2. "בחודש השביעי באחד לחודש". מדוע בראש השנה יש שני ימים?.
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע אחרי מות - קדושים

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "אחרי מות - קדושים"

הנושאים המדוברים:

1. "אחרי מות שני בני אהרון". המצטער על ייסורי צדיקים מעבירים חטאיו.
2. "ואל יבוא בכל עת אל הקודש". יש זמנים שהם שעת רצון.
3. "והזה אותו על הכפורת" עבודת הכהן הגדול בקודש הקודשים.
4. "הוכח תוכיח את עמיתך" למה להוכיח? איך להוכיח?.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע תזריע - מצורע

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "תזריע - מצורע"

הנושאים המדוברים:

1. "אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת". להוכיח אדם או לא?.
2. "ועפר אחר יקח וטח את הבית". על גלגול מת ללא בנים.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויהי ביום השמיני"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "שמיני"

הנושאים המדוברים:

1. "זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה". על אכילת בעלי חיים טהורים.

2. "יין ושכר אל תשת". על שתית יין.

3. "ותצא אש מפני ה' ותאכל על המזבח את העולה" מלאך רובץ על המזבח כאריה.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - שבת חול המועד פסח

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת חול המועד פסח.

הנושאים המדוברים:

1. "וספרתם לכם ...שבע שבתות". ספירת העומר מטהרת את ישראל והשכינה.

2. "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו .... עד הביאכם את קרבן אלוהיכם". קרבן העומר.

בברכת לימוד פורה. מועדים לשמחה ושבת שלום סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer