slideshow 1

דפי פרשת השבוע "צו"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "צו את אהרון".

הנושאים המדוברים:

1. "או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה". דין הבא על אדם הוא סימן לחטא.

2. "זאת התורה לעולה... ולזבח השלמים". על הקורבנות.

3. "זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת.." לכל נשמה, יש חלק נסתר בתורה שעליה לגלות.

4. "זאת התורה ....." לימוד תורה במקום קרבנות.

בברכת לימוד פורה. ושבת שלום וחג שמח סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויקרא"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויקרא".

הנושאים המדוברים:

1. "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה". שבועת הנשמה בטרם בואה לעולם.

2. "ונפש כי תחטא". עד שיפוח היום ונסו הצללים. בטרם מות האדם.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע ויקהל - פקודי

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "כי תשא".

הנושאים המדוברים:

1. "קחו מאתכם תרומה". העני הוא דורון מהקב'ה לאדם.

2. "כל נדיב לבו יביאה את תרומת הוי'ה". האדם מושך את השכינה.

3. "ושמרו בני ישראל את השבת". דיבורי חול ותענית חלום בשבת.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע כי תשא

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "כי תשא".

הנושאים המדוברים:

1. "אל רחום וחנון". ממעמקים קראתיך.
2. "אלוהי מסכה לא תעשה לך". על הכעס.
3. "וביום השביעי שבת וינפש". הדלקת אש בשבת.
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואתה תצוה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואתה תצוה".

הנושאים המדוברים:

1. "ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד". שולחנו של האדם.

2. "ועשית מזבח מקטר קטורת". מעלות הקטורת.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויקחו לי תרומה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויקחו לי תרומה".

הנושאים המדוברים:

1. "ויקחו לי תרומה ושכנתי בתוכם". לרכוש מצוות מעשיות בכסף.

2. "וזאת התרומה אשר תקחו מאתם". לקחת את השראת השכינה, בזמנים שונים.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפ פרשת השבוע "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואלה המשפטים".

הנושאים המדוברים:

1. "וכי ימכור איש את בתו לאמה". מעט על סוד גלגול נשמות.

2. "כבד את אביך ואת אמך". אביך הקב'ה ואמך השכינה.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת בשבוע "וישמע יתרו"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וישמע יתרו".

הנושאים המדוברים:

1. "וישמע יתרו ...את אשר עשה האלוקים..". כל מה שברא בעולם, לטוב ברא.
2. "וידבר אלוקים את כל הדברים..". בעת הוצאת ספר תורה נפתחים שערי הרחמים.
3. "כי יהיה להם דבר בא אלי". רוח הקודש היתה מודיעה למשה את דבר המשפט.
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויהי בשלח פרעה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בשלח".

הנושאים המדוברים:

1. "ויהי בשלח פרעה". לטעום טעם המוות ולהרפא - חבקוק הנביא.
2. "והוי'ה הולך לפניהם". העוסק בתורה. הקב'ה דואג לו.
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "בא אל פרעה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בא אל פרעה".

הנושאים המדוברים:

1. "כי אני הכבדתי את לבו". אם הקב'ה הכביד את לב פרעה, למה פרעה נענש?.

2. "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד הבוקר". לא להיראות לפני מלאך המוות.

3. "אשר פסח על בתי בני ישראל". מצוה לספר ביציאת מצרים.

4. "משכו וקחו לכם צאן". למה נקבע השה כקרבן פסח?.

5. "ועצם לא תשברו בו". אתם לא תשברו, הכלבים יגררו את העצמות, וישברו אותם.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer