slideshow 1

דפי פרשת השבוע "וארא אל אברהם"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וארא".

הנושאים המדוברים:

1. "ותלד לו את פנחס, אלה ראשי אבות...". נשמות נדב ואביהו מתעברות בפנחס.

2. "ויחזק ה' את לב פרעה". פרעה לא מכיר את השם הוי'ה.

3. "וברב גאונך תהרוס קמיך". נקמת ה' באוייבי ישראל.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואלה שמות בני ישראל"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואלה שמות".

הנושאים המדוברים:

1. "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שוועתם....". אנחה שוועה וצעקה.

2. "ומשה היה רועה...וינהג את הצאן אחר המדבר". משה הרועה את ישראל.

3. "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי". על קדושת משה מיום לידתו.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויחי יעקב"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויחי יעקב".

הנושאים המדוברים:

1. "ויחי יעקב בארץ מצרים". אין השכינה שורה מתוך עצבות.

2. "וירא את בני יוסף ויאמר מי אלה". צדיקים רואים את העתיד לבוא.

3. "המלאך הגואל אותי מכל רע". הקב'ה מזווג זיווגים.

4. "ויגוע ויאסף אל עמיו" פטירת תלמידי חכמים.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויגש אליו יהודה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.
מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויגש אליו יהודה".
הנושאים המדוברים:
1. "אל תירא מרדה מצרימה". למה להוריד את ישראל לגלות?.
2. "ויקח מאתם את שמעון". שמעון ולוי מתחברים - זהירות מצב מסוכן.
3. "גשו נא אלי". שמירת הברית מקנה מלכות.
4. "ויוסף ישית ידו על עיניך" עצימת עיני הנפטר ולבושי העולם העליון.
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויהי מקץ שנתיים ימים"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויהי מקץ שנתיים ימים".

הנושאים המדוברים:

1. "ויכר יוסף את אחיו, והם לא היכרוהו". יחס יוסף לאחיו.

2. "ויזכור יוסף את החלומות". התגשמות החלום הולכת אחר הפתרון.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וישב יעקב"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וישב יעקב".

הנושאים המדוברים:

1. "וישב יעקב". מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו?.

2. "ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה".על היצר הרע.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום. סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וישלח יעקב מלאכים"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וישלח יעקב מלאכים".

הנושאים המדוברים:

1. "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו". על כיבוד הורים.
2. "לא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל יהיה שמך". יעקב או ישראל?.
3. "ויאמר שלחני כי בא השחר". שרו של עשו מודה ליעקב על הברכות.
4. "ותלד רחל ותקש בלדתה" בגלל יעקב מתה רחל.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ויצא יעקב מבאר שבע"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויצא יעקב מבאר שבע".

הנושאים המדוברים:

1. "ואולם לוז שם העיר לראשונה". בעיר לוז לא שולט מלאך המוות.

2. "נקבה שכרך עלי ואתנה". לבן מחבל בשכרו של יעקב.

3. "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו". על כן יעזֹב איש... ודבק באשתו.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואלה תולדות יצחק"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואלה תולדות יצחק".

הנושאים המדוברים:

1. "ויהי יצחק בן ארבעים שנה, בקחתו את רבקה". רמזים לתחיית המתים.

2. "ויתרוצצו הבנים בקרבה". מי יהיו בוני ומנהיגי הגוף בתחיית המתים.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "חיי שרה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "חיי שרה".

הנושאים המדוברים:

1. "ויבא אברהם, לספוד לשרה ולבכותה". הנשמה סופדת לגוף.

2. "ותמת שרה, בקרית ארבע היא חברון". ששה אנשים היו דומים לאדם הראשון.

3. "ויתן לי את מערת המכפלה". קנית מערת המכפלה.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer