slideshow 1

דפי פרשת השבוע "וירא אליו הוי'ה"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וירא".

הנושאים המדוברים:

1. "וַהוי'ה פָּקַד אֶת שָׂרָה". אני ולא מלאך.
2. "ולא ידע בשכבה ובקומה". אברהם לא מבקש רחמים על לוט?.
3. "ויקומו משם האנשים.. ואברהם הולך עמם לשלחם". וצדקה תציל ממות.
4. "ואברהם היו יהיה". רבי שמעון מבטל גזירת שמים.
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע לך לך

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "לך לך".

הנושאים המדוברים:

1. "לך לך מארצך וממולדתך". אברהם, אור לרשעים.
2. "וילך אברם כאשר דבר אליו הוי'ה, וילך אתו לוט". ביד כל אדם יחתום.
3. "ויקח אברם את שרי אשתו" לקח אותה בדיבורים רכים.
4. "אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך"
בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "נח"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "נח".

הנושאים המדוברים:

1. "הם עם אחד ושפה אחת לכולם". האחדות מחזקת, גם לדברים לא רצויים.

2. "וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה". השחתת הארץ גורמת לדחיית השכינה.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "בראשית"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בראשית".

הנושאים המדוברים:

1. "ויקח הוי'ה אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן".

2. "ויתהלך חנוך את האלוקים ואיננו, כי לקח אותו אלוקים".

3. "וינחם הוי'ה כי עשה את האדם, ויתעצב אל לבו".

4. "כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוקים לעשות". נגעי בני האדם/על המזיקים.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע, שבת חול המועד סוכות

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "שבת חול המועד סוכות".

הנושאים המדוברים:

1. "הוי'ה מסיני בא וזרח משעיר למו". התורה לישראל או למלאכים?.
2. "מימינו אש דת למו". למה הגוף מתנענע בזמן לימוד תורה.
3. "ויטע הוי'ה אלוקים גן בעדן" על חטא האדם הראשון ותשובתו.
4. "יקוו המים מתחת לשמים". מפני הרעה נאסף הצדיק
בברכת לימוד פורה, שבת שלום, וגמר חתימה טובה.
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "האזינו השמים ואדברה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "האזינו השמים ואדברה".

הנושאים המדוברים:

1. "הלהוי'ה תגמלו זאת". השכינה נמצאת תמיד עם ישראל.

2. "אשר ניסיתו". על בחירת התוקע בשופר.

3. "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל" השכר לאדם המחזיר בתשובה.

בברכת לימוד פורה, שבת שלום, וגמר חתימה טובה.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וילך" - שבת שובה ישראל

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "אתם נצבים היום".

הנושאים המדוברים:

1. "בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום". חכם לפני מותו צריך לגלות מחוכמתו לאחרים.

2. "ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת". "ותשליך במצולות ים" מה זה?.

3. "את אשר ישנו פה...ואת אשר איננו פה" גופים רוחניים.

בברכת לימוד פורה, שבת שלום, וגמר חתימה טובה.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "אתם נצבים היום"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "אתם נצבים היום".

הנושאים המדוברים:

1. "ושב הוי'ה את שבותך". חזרה מהגלות.

2. "כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו". הלומד תורה צריך להרים קול בלימוד.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "והיה כי תבוא"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "כי תבוא".

הנושאים המדוברים:

1. "ואמר כל העם אמן". עניית אמן על ברכות - שכר ועונש.

2. "ואמר כל העם אמן". פתחי גן עדן ופתחי גיהינום.

3. "ונצעק אל ה' ... וישמע ה' את קולנו". תפילה שוועה ודמעה.

4. "וזבחת שלמים ואכלת שם". ושמחת לפני ה' אלוהיך.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "כי תצא למלחמה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "כי תצא למלחמה".

הנושאים המדוברים:

1. "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה". בן סורר ומורה.

2. "והיה מחניך קדוש". שמירת הגוף מחטאים.

3. "ולא יראה בן ערות דבר". על שמירת הפה.

4. "לא תלין נבלתו על העץ". מדוע אסור להלין את המת?.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer