slideshow 1

דפי פרשת השבוע "שופטים ושוטרים תתן לך"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "שופטים ושוטרים תתן לך".

הנושאים המדוברים:

1. "שום תשים עליך מלך". לדוד המלך לא הוקצבו שנות חיים. קיבל את שנות חייו מהאדם הראשון, ומאברהם יעקב ויוסף.

2. "כי תעשה הישר בעיני הוי'ה" "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד".

3. "ודורש אל המתים" קשר בין נפש רוח ונשמה לאחר הפטירה.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ראה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ראה אנכי נותן לפניכם היום".

הנושאים המדוברים:

1. "בנים אתם להוי'ה אלוקיכם". על התשובה מיראה, מאהבה.

2. על לימוד תורה. בשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "והיה עקב תשמעון"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "והיה עקב תשמעון".

הנושאים המדוברים:

1. "אל תשחת עמך ונחלתך". הצדיק מבקש רחמים על העולם.

2. "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם". להשתדל ללדת ילדים.

3. "המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב וצמאון". מה כל התיאורים האלה.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "ואתחנן אל הוי'ה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ואתחנן אל הוי'ה".

הנושאים המדוברים:

1. "ואתם הדבקים בהוי'ה אלוהיכם". דבקים בהוי'ה ולא בממונה אחר.

2. "לא תרצח ...ולא תחמוד ולא תתאוה". למה כתוב גם תחמוד וגם תתאוה. מדוע לא כתוב ולא תרצח?.

3. "ואתחנן אל הוי'ה". כוחה של תפילה.

4. "וכתבתם על מזוזות ביתך". מצות מזוזה באגדות חז'ל.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי לימוד פרשת "אלה הדברים"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "אלה הדברים".

הנושאים המדוברים:

1. לקראת יום תשעה באב. על שנאת חינם, קמצא ובר קמצא.

2. "ונתתי את עריכם חרבה, והשמותי את מקדשיכם". מי יספיד על חורבן הבית?.

3. "אתה החילות להראות את עבדך...אעברה נא ואראה". על תפילת "שמונה עשרה".

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "אלה מסעי בני ישראל"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "אלה מסעי בני ישראל".

הנושאים המדוברים:

1. "ותהיינה ....בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים". הקב'ה מזווג זיווגים.

2. "ויעל אהרון אל הר ההר ...וימת שם". מיתתם של הצדיקים לעומת האחרים.

3. "ובאלוהיהם עשה ה' שפטים". "יפקוד ה' על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה באדמה".

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "מטות"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "מטות".

הנושאים המדוברים:

1. "השיב את חמתי". הזוכה להתחזק החיצונים רודפים אחריו להכשילו.

2. "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים". זקני מדין מנסים להכשיל את משה.

3. "אשר יעבור באש תעבירו באש, וטהר". טהרת הנשמה בעודה בגוף.

4. "הנני נותן לו את בריתי שלום". לבושים של העולם העליון.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "פנחס"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "פנחס".

הנושאים המדוברים:

1. "ובחמשה עשר יום לחודש השביעי". חג סוכות וניסוך המים.

2. "השיב את חמתי מעל בני ישראל". השיב?. הרי כתוב ויהיו המתים במגיפה!.

3. "את קרבני לחמי לאשי". הקרבת קורבנות למטה, מעוררת חלוקת שפע מזון למעלה ולמטה.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "וירא בלק בן צפור"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "וירא בלק בן צפור".

הנושאים המדוברים:

1. "ויפתח ה' את פי האתון". חמורו של רבי פנחס בן יאיר.

2. "נאום שומע אמרי אל". בלעם שומע אמרי אל?.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי אלישיב

דפי פרשת השבוע "זאת חוקת התורה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "זאת חוקת התורה".

הנושאים המדוברים:

1. "על כן יאמר בספר מלחמות הוי'ה". היכן נמצא הספר הזה?.

2. "הנוגע במת ...וטמא שבעת ימים". הקשר לנטילת ידיים בהשכמה.

3. "אדם כי ימות באוהל...יטמא שבעת ימים". הבדל בין גופת יהודי לגופת גוי.

4. "יאסף אהרון אל עמיו". "ויראו כל העדה כי גוע אהרון".

5. "וידבר העם באלוקים ובמשה". דיבור לשון הרע.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer