slideshow 1

דפי פרשת השבוע "ויקח קורח"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "ויקח קורח".

הנושאים המדוברים:

1. "ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד". תחביר לא מובן. המילה "הוא" מיותרת?.

2. "ויתן את הקטורת ויכפר על העם". על חשיבות אמירת "פיטום הקטורת" בתפילה.

3. "ועתה יגדל נא כח אדנ'י". כח אדנ'י הוא כח הנשמה, הנחצבת מהשכינה הנקראת אדנ'י.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "שלח לך אנשים"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "שלח לך אנשים".

הנושאים המדוברים:

1. "עלו זה בנגב ועליתם את ההר". ועליתם לתור את העולם העליון. על לימוד תורה.

2. "אלה שמות האנשים אשר שלח משה". על הרמזים בשם האדם.

3. "ויעלו בנגב ויבוא עד חברון". מי בא לחברון למערת המכפלה?.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "בהעלותך את הנרות"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בהעלותך את הנרות".

הנושאים המדוברים:

1. "שָׁטוּ הָעָם וְלָקְטוּ וְטָחֲנוּ בָרֵחַיִם". המן מבחין בין בעלי אמונה, לאחרים.

2. "שָׁטוּ הָעָם וְלָקְטוּ וְטָחֲנוּ בָרֵחַיִם". דברי תורה, טחן אותם היטב, אח'כ תאמר אותם.

3. "ומבן חמישים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד". צהלי קולך. קול השליח צבור.

4. "ואם ככה את עושה לי הרגני נא הרוג". אסור לאדם לקלל את עצמו.

בברכת לימוד פורה, שבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "נשא את ראש..."

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "נשא את ראש...".

הנושאים המדוברים:

1. חשיבות הלימוד בליל שבועות.

2. התגלות השכינה בבית מדרשו של רבי יוסף קראו.

3. "כה תברכו את בני ישראל". על הרמת ידיים ברכת הכהנים.

בברכת לימוד פורה.

שבת שלום וחג שמח. סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "במדבר סיני"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "במדבר סיני".

הנושאים המדוברים:

1. רבי שמעון ובנו אלעזר בורחים מפני הרומאים ומסתתרים במערה.

2. "וזכרתי את בריתי יעקוב". הבטחות ונחמות בקללות שבתוכחה.

3. "ותטמא הארץ.... ותקיא הארץ את יושביה". על בני אדם החיים בארץ, ובני אדם החיים בחוץ לארץ, ונקברים בארץ.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום. סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "אם בחוקותי תלכו"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "אם בחוקותי תלכו".

הנושאים המדוברים:

1. "ואף גם זאת... לא מאסתים ולא געלתים לכלותם". הקב'ה מגן על ישראל מפני בלעם.
2. "ואף גם זאת ... לא מאסתים". ביטול עבודת ישראל למטה, מבטל עבודה למעלה.
3. "והשלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם". השליחים של הקב'ה.
בברכת לימוד ושבת שלום. סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע "בהר סיני"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "בהר סיני".

הנושאים המדוברים:

1. "והתקדשתם והייתם קדושים". קדושת התשמיש.

2. "ובחודש השביעי ... יום תרועה יהיה לכם". על חשיבות בחירת התוקע בשופר.

בברכת לימוד ושבת שלום. סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - אמור אל הכהנים בני אהרון

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "אמור אל הכהנים בני אהרון".

הנושאים המדוברים:

1. "בחודש השביעי באחד לחודש". תקיעה בשופר בראש השנה, מסלקת את כסא הדין.
2. "בחודש השביעי ... יהיה לכם שבתון". קול השופר מבלבל את המקטרג.
3. "בחודש השביעי באחד לחודש". כתיבת פסקי הדין על פתקים, בראש השנה.
בברכת לימוד פורה חג שמח ושבת שלום.סעדיה לוי

דפי פרשת השבוע "קדושים תהיו"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "קדושים תהיו"

הנושאים המדוברים:

1. "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוהיכם". קדושת התשמיש.

2. "קדושים תהיו ". החטא משאיר רושם/סימן על פני האדם.

בברכת לימוד פורה, ושבת שלום. סעדיה לוי - אלישיב

דפי לימוד שבת פרשת "אחרי מות שני בני אהרון"

פורומים: 

בס'ד
לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד, לשבת פרשת "אחרי מות שני בני אהרון".

הנושאים המדוברים:

1. "ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו". שם האדם וקורותיו נקבעים בטרם בואו לעולם.
2. "והזה אותו אל הכפורת". עבודת הכהן הגדול בקודש הקודשים.
3. "ואל אשת עמיתך לא תתן שכתבך לזרע לטמאה בה". דוד אוריה ובת שבע.
בברכת לימוד פורה, חג שמח ושבת שלום. סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer